Home > དུས་མིན་བཙག་འཐུ། > རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་འཐུ་དང་ ས་སོང་ཞུགས་ཡོད་པའི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་ འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་འཐུ་དང་ ས་སོང་ཞུགས་ཡོད་པའི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་ འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

༉འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༤༥༧ པ་དང་འཁྲིལ་རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གི་ དོམ་གསུམ་སྤྱི་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་
འཐུ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་འོག་གི་ མཚོ་ཐང་སྤྱི་འོག་དང་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་འོག་གི་ ཝང་འབྲོག་སྤྱི་ འོག་གི་འདེམས་ཁོངས་གཉིས་ནང་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ ས་སོང་ལུས་ཡོད་མི་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་ཚུ་གི་ བཙག་འཐུའི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

Download the PDF file .

Print Friendly, PDF & Email