Home > བརྡ་འཕྲིན། > ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ གླང་མཐིལ་སྤྱི་འོག་གི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དུས་མིན་ བཙག་འཐུ།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ གླང་མཐིལ་སྤྱི་འོག་གི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དུས་མིན་ བཙག་འཐུ།


འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༥༧༧ དང་ ༥༧༩ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༣༣ དང་ ༣༤ ཚུའི་རྗེས་མཐུན་ལུ་ ཀྲོང་གསར་ རྫོང་ཁག་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་གི་ གླང་མཐིལ་སྤྱི་འོག་གི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་འདི་ ས་སྟོང་ཞུགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

Download the PDF file .

Print Friendly, PDF & Email