Home > དུས་མིན་བཙག་འཐུ། > རྒཔོ་དང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་པའི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

རྒཔོ་དང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་པའི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།


འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨་ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༤༥༧་དང་འཁྲིལ་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ ལྕང་རྒེད་འོག་གི་ རྒཔོ་དང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་ ང་ལི་མང་-ཕན་སྟེང་སྤྱི་འོག་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་རོང་ཁག་ ནར་ཕུང་སྤྱི་འོག་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ པདྨ་འོད་གླིང་སྤྱི་འོག་ཚུ་གི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་ གྲུབ་འབྲས་འདི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གསལ་བསྒྲགས།

Download the PDF file .

གྲུབ་འབྲས།

Download the PDF file .

Print Friendly, PDF & Email