Home > བརྡ་འཕྲིན། > སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་གསུམ་པ་ ༢༠༡༨ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་གསུམ་པ་ ༢༠༡༨ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༤༤༣ པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་ གསུམ་པའི་ ༢༠༡༨ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་གི་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༨-༩-༢༠༡༨ སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ འདེམས་ཁོངས་ ༤༧ ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ འདེམས་ངོའི་མིང་གསལ་ཚུ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཞུཝ་ཨིན།

 

Download the PDF file .

 

Print Friendly, PDF & Email